Reciklaža

Sakupljanje otpada, izdvajanje, preradu i izradu novog proizvoda.

Otpad nije dovoljno samo smanjivati i izbegavati. Potrebno ga je razdvajati na mestu nastanka prema vrstama otpada, jer samo odvojeno sakupljeni otpad može se iskoristiti.

Reciklaža je skup aktivnosti kojima se obezbeđuje ponovno korišćenje otpadnih materijala.

Reciklaža se primenjuje sa tri osnovna principa tri slova R (RRR)
R – reduce – smanjiti
R – reuse – ponovo koristiti
R – recycle – reciklirati